Nieuws 2019
Vanaf 2019 vindt u hier alle nieuws vanuit de BOBAH (in plaats van onze nieuwsbrieven)


Introductie van onze voorzitter

Beste buurtbewoners.
Het is alweer een tijdje geleden dat er een nieuwsbrief is verschenen. Lieke de Groot (voorheen secretariaat) was door haar drukke praktijk niet meer in staat de nieuwsbrief te verzorgen. Ook Willemien Leijten is gestopt vanwege haar verhuizing. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe mensen bijgekomen zoals je op de BOBAH site kunt zien (KLIK HIER).

Het zijn: Mark van Kemenade (Steeghse Velden), Laura van Haandel (Steeghse Velden) en Esther de Vaan (Voorheen Dijkstraten nu Aarle). Bovendien is Jan Teunissen aangetrokken ter ondersteuning in Klanbordgroep Groen. Zoals je ziet is er dus achter de schermen hard gewerkt.
De Gemeente Best en het GOEB zijn blij met de Bewoners overleggen, vooral ingegeven door de wet participatie die de gemeente Best verplicht de burger voortijdig te informeren over allerlei zaken die ons aangaan. Hier zitten we als BO dan ook bovenop. Wat erg belangrijk is om goed te kunnen functioneren, is een neutrale opstelling van de BOBAH voor zaken die door u worden aangedragen essentieel. We hebben daarvoor sinds onze oprichting doelstellingen geformuleerd die we nog steeds nastreven.

Verder is communicatie met u van groot belang om iets geregeld te krijgen. Daarom hebben we 8 januari een communicatiedeskundige van de gemeente Best uitgenodigd om met ons mee te denken over dit onderwerp tijden onze vergadering zodat we jullie nog beter ten dienste kunnen zijn. Communiceren met een brief die we rondbrengen is te tijdrovend, daarom voortaan alle nieuws direct te vinden op deze site en onze Facebookpagina.

Vertrouwend op jullie medewerking rest mij om u allen veel geluk en gezondheid toe te wensen in 2019.
Theo Roche
Voorzitter BOBAH


Januari 2019: Bestemmingsplan Buitengebied Best.
Op dit moment loopt bij de gemeente het project bestemmingsplan Buitengebied Best. Daarover willen wij u in dit nieuwsbericht graag informeren.
Reeds doorlopen stappen
In dit traject voor de actualisering van het bestemmingsplan voor het buitengebied van Best zijn in het kort al de volgende stappen al doorlopen:
• de ‘Structuurvisie buitengebied. Vitaal vooruitzicht. Samen doen!’ (vastgesteld 4 april 2016).
• De ‘Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied’ (vastgesteld 2 oktober 2017).
Beide documenten vormen de basis voor het bestemmingsplan en aanverwante beleidsstukken en zijn na een participatietraject vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt deze stukken vinden op de website van de gemeente Best.

Als vervolg hierop vindt nu de vervolgstap in het traject plaats. Het bestemmingsplan en de aanverwante beleidsstukken worden als conceptstuk/voorontwerp vrijgegeven voor inspraak.
Om welke stukken gaat het?
In het kort gaat het om de volgende (beleids)stukken:

  1. Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Best.
  2. Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD).
  3. Beleid LandschapsInvesteringsRegeling (LIR).
  4. Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB).
  5. Beleid voor duurzame energie in het buitengebied.
  6. Quick scan cultuur historische waarden buitengebied.

Vrije inloopdagen en planning
De planning is dat de bovengenoemde stukken met ingang van woensdag 6 februari ’19 voor zes weken ter inzage komen te liggen, tot en met dinsdag 12 maart ’19.
In die periode zijn ook 2 vrije inloopdagen gepland. Op deze dagen kunnen wij samen met u laten zien hoe uw perceel in het voorontwerp van het bestemmingsplan is opgenomen en kunnen het plan en de overige stukken aan de hand van uw eventuele vragen toelichten.
De dagen zijn openbaar en vrij toegankelijk. Ze vinden plaats op de volgende data, tijden en locatie:
Maandag 11 februari ’19. In buurthuis Buurtvereniging Aarle, Kapellweg 26A, Best.
Woensdag 13 februari ’19. In buurthuis O.V.S., Steenovenseweg 1A, Best.
Graag tot dan!
Toine Baudoin
 


Januari 2019: Nieuwe lijst beschermde bomen vastgesteld
Op 13 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de nieuwe Lijst beschermde bomen vastgesteld. Vanaf nu gelden, op basis van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) binnen en buiten de bebouwde kom dezelfde regels voor het kappen van bomen. Dit is de grootste verandering ten opzichte van de oude lijst

Wijziging vergunningplicht

In de bebouwde kom mocht u (op basis van de Apv) op eigen perceel zonder vergunning bomen kappen. Voor particuliere grondeigenaren buiten de bebouwde kom golden andere regels. Zij hadden wel een vergunningplicht voor het kappen van bomen. Door het besluit van het college komt dit verschil te vervallen. Voortaan geldt voor grondeigenaren van zowel binnen als buiten de bebouwde kom dat bomen zonder kapvergunning gekapt mogen worden.

Lijst beschermde bomen
Uitzondering op bovenstaande regel zijn de bomen die op de nieuwe Lijst beschermde bomen staan. Voor het kappen van deze bomen is wel een kapvergunning nodig. Op de Lijst beschermde bomen staan bomen die bijzonder zijn in een straat of een buurt. De boomeigenaren hebben deze bijzondere bomen al jaren met zorg onderhouden. Deze bomen verdienen extra aandacht. We streven naar een duurzaam behoud van waardevolle bomen in onze omgeving. De lijst beschermde bomen vindt u op https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/7/6/7/3/lijst-beschermde-bomen.pdf .


Januari 2019: Aarlesche Erven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat met ingang van woensdag 19 december 2018 tot en met dinsdag 29 januari 2019, tijdens openingstijden het ontwerpbestemmingsplan ‘Aarlesche Erven’, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ‘Aarlesche Erven’ en de concept beleidsregel ‘Welstandscriteria Aarlesche Erven’ kunnen worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal beschikbaar via de website van Ruimtelijke Plannen. Lees ter voorbereiding alvast op de website van de gemeente Best: https://www.gemeentebest.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0753.bpAarle

Dit is de reactie van onze gemeente op onze inspraak